Kunnallisvaalit 2017 Mänttä-Vilppula

 

Kunnallisvaalit 9.4.2017

Ennakkoäänestys Suomessa 29.3.-4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.-1.4.2017.

 

 

 

 

Vasemmistoliiton Mänttä-Vilppulan ehdokkaat 25-32

 

Lue mitä mieltä olemme ja miten asioista ajattelemme.

 

 

 

 

 

 

 

25

Esko Hakanen

painaja

 


*Tärkeimmät tavoitteeni kunnallispolitiikassa*

*Koulutus: *
Tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet sekä ammatti- että lukio-opiskeluun.
Laadukas koulutustarjonta on vetovoimatekijä koko kunnalle.
Peruskouluun on panostettava resursseja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä
eettisen ja itsenäisen ajattelun tukemiseen.
Päivähoitopaikkoja on tarjottava sinne missä ihmiset asuvat, perheiden
tarpeet vaihtelevat, joten hoitomahdollisuuksien pitäisi olla joustavia.
Nopeasti reagoivaa ammattikoulutusta olisi tarjottava paikkakunnan uusien
yrityksien ja hankkeiden tarpeisiin.

*Kaavoitus:*
Kaavoitushankkeiden teettäminen ulkopuolisilla konsulttiyrityksillä on
rahan heittämistä kaivoon.
Asukkaat ja yritykset muodostavat taajamat, joiden muutostarpeet
muodostuvat yhdessä elämällä.
Korjausta ja muutosta voidaan tehdä yhdessä, kaiken aikaa ja
yhteisöllisesti.
Kuntamme sijaitsee suurien vesialueiden keskellä.
Luontoarvot, matkailu ja vesistön suojelu tulevat olemaan tulevaisuuden
tärkeimmät kehityshankkeet.
Lyhytnäköinen ahne kaavoituspolitiikka ei tuota kotikuntaamme mitään
lisäarvoa.
Yhteistyö naapurikuntien kanssa, myös yli läänirajojen, tuo voimaa
työllisyyteen, hankintoihin ja lähiruuan hyödyntämiseen.

Yhteisön toiminta:
Olen syntyperäinen mänttäläinen ja olen elänyt työläisenä Mäntän
teollisuuden suuruuden päivistä lama-aikoihin.
Olen nähnyt väestön muuttoa ja paluuta, Elänyt ystävien ja kylänmiesten
iloja ja suruja.
Aina olen ollut valmis auttamaan kun hyvää miestä on tarvittu, toivonkin
kaupungiltamme apua ja tukea talkootyön ja yhteisöllisyyden tukemiseen.
Kulttuurin nousu Mäntän identiteetin luojana on mielestäni uusi
mahdollisuus lisätä kuntamme julkisuusarvoa ja asukkaiden viihtyvyyttä.
Pyrin ottamaan mukaan jokaisen lapsen ja nuoren myös jalkapallon pariin,
sopeutumaan, kotiutumaan ja oppimaan yhteisestä harrastuksesta.


 

 

26

Anneli Helander

sairaanhoitaja

sitoutumaton

 

27

Ada juvonen

raittiustoimenjohtaja, eläkeläinen

 

Kuntavaalien tavoitteita.

 

Terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottajan tulee ensisijaisesti olla julkinen toimija. Julkisia palveluita ei saa pakkoyhtiöittää, eikä yksityistää. Ihmisten terveydellä rahastamista ei tule sallia. Terveyskeskusmaksut tulee poistaa.

Kotihoidossa on oltava riittävästi ammattitaitoista ja palveluhaluista henkilökuntaa. Palveluista perittäväien maksujen on vastattava sovittuja palveluja ja oltava kohtuullisia. ( ei esim.1-5 tunnin laskutusta tunnin työstä). Kotihoitoa on myös valvottava, ja valvoja on nimettävä.

Kotitalousvähennys on säilytettävä ja lakiin jääneet epäkohdat korjattava.

Hoitolaitosten valvonta on annettava demokraattisesti valittujen ammattihenkilöiden tehtäväksi. Epäkohdat, joita on tullut ilmi osoittaa valvonnan tarpeellisuuden.

Omaishoito on kaikkein halvin hoitomuoto. Ikäihmisten omaishoitajat, jotka usein ovat itsekin ikääntyneitä, sairastuvat pahemmin kuin hoidettavat kovan työtaakan alla. Korvaukset ovat naurettavan nimellisiä  ja verotus vie niistä saadun vähäisen hyödyn. Näillä taksoilla omaishoidon tulon olisi oltava verotonta. Omaishoitajille tulisi  järjestää tarpeellinen määrä säännöllisiä, ilmaisia kuntoutusjaksoja.

Saimme kohtalaisen hyvän vanhuspalvelulain. On kuulunut, että lakia pyritään vesittämään monilla heikennyksillä. Esim. heikentämällä henkilömitoitusta. Kaikki lain heikennysyritukset on torjuttava.

Eläkeläisten saadessa jonkin pienenkin edun, niin silloin mainitaan ikäraja 65 vuotta. Miksi? Eikö etu kuulu kaikille eläkeläisille? (esim. alennuslippu vaikkapa uimahalliin.) Pitääkö rajata pois nuorempana eläkkeelle joutuneet? Käytäntö tulee muuttaa.

 

Ada Juvonen

 

 

28

Jouni Muhonen

eläkeläinen, opiskelija

 

 

Kuntapäättäjä ja mielipide

 

Kuntavaalit on taas käsillä. Saamme lukea lehdistä ja netistä ehdokkaiden mielipiteitä. On hyvä että ehdokkaat ilmaisevat omia kantojaan asioihin kunnallisvaaleissa. Vaalien välit tuuppaavat kuitenkin unohtumaan. Olen sitä mieltä että kuntapäättäjän on ilmaistava mielipiteensä myös vaalien välillä. Viime vaalikaudella meni kuntalaisten ohi suuria investointeja joita päättäjät, varsinkin niiden ajajat eivät vaivautuneet julkisesti perustelemaan. Juntta sen sijaan toimi kulisseissa oikein hyvin. Asioista on keskusteltava ennen päätöksiä eikä päätösten jälkeen. Voin luvata että vaalien välilläkään en ole hiljainen. Pyrin nostamaan tärkeimpiä asioita esille julkisuudessa, kuten esimerkiksi KMV-lehdessä, heti kun se lain mukaan on mahdollista ja itselleni on muodostunut jonkinlainen kanta asiaan. Asioista on julkisesti keskusteltava ajoissa.

 

Hiljaisuus ei ole vaihtoehto.

 

Terveisin

Muhosen Jouni

 

 

 

29

Mikko Määttänen

teollinen muotoilija

 

Ole itsekäs ja puhalla yhteiseen hiileen!

Olen laadukkaiden, verovaroilla julkisesti tuotettujen palvelujen
vankkumaton kannattaja. Uskon korkeaan veroasteeseen, progressiiviseen
verotukseen, tasa-arvoiseen yhteiskuntaan ja julkisiin palveluihin.
Tavoitteenani on yhteiskunta, joka tarjoaa mahdollisimman hyvät eväät
elämään ihmisen omista lähtökohdista riippumatta. Uskon, että tämä
saavutetaan parhaiten hyvillä julkisilla palveluilla. Laadukas
neuvolatoiminta, varhaiskasvatus, koulutus, terveydenhuolto ja toimivat
yhteiskunnalliset tukiverkot luovat edellytyksiä kansakunnalle menestyä
myös taloudellisesti. Automatisaatio ja globalisaatio vie perinteisiä
työpaikkoja, eivätkä ne tule takaisin palkkoja alentamalla tai työpäiviä
pidentämällä. Alati kehittyvässä maailmassa on pidettävä huoli, että
uudelleenkouluttautuminen on mahdollista ja innovatiivisuuteen
kannustetaan. Yrityksiä on verotuksellisin keinoin kannustettava
investoimaan pitkäjänteiseen kehitykseen ja kasvuun voittojen nopean
kotiuttamisen sijaan.


 

 

 

30

Pentti Paananen

CNC -koneistaja

 

Seuraavalla valtuustokaudella on tulossa suurin muutos mitä on nähty kunnallishallinnon aikana.

Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 2019 alusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Edellinen suuri muutos tapahtui 1972, kun kansanterveyslain velvoitteet annettiin kunnille.

Huoli asianmukaisista palveluista.

On tärkeää, että sote- palvelujen laadunvalvonta toimii tulevaisuudessa. Puhutaan paljon valinnanvapaudesta, yhtiöittämisestä ja yksityistämisestä. Sote-uudistuksessa siirretään valvontavastuuta viranomaisilta palvelutuottajien omavalontaan, sekä asiakkaille ja potilaille itselleen. Herää huoli siitä miten huonokuntoiset potilaat ja vanhukset joilla ei ole omaisia lähellä pystyvät huolehtimaan heille annettavan hoidon laadusta. Mielestäni kunnilla pitää olla tulevaisuudessakin rooli huolehtisessa kuntalaistensa asianmukaisista palveluista.

 

Kunnille on jäämässä kolme isompaa tehtävää.

Ensimmäisenä on koulutus. Mänttä-Vilppula tulee säilytää koulukaupunkina. Laadukkaan perusopetuksen lisäksi kaupungin tulee huolehtia, että paikkakunnalla säilyvät hyvät tarpeeksi laajat toisen asteen  opiskelumahdollisuudet. Ammattikoulutukseen tulee varata laadukkaassa opetuksessa vaadittavat resurssit. Ei riitä, että nostetaan vain hallintoviranhaltioiden palkkoja.

Kaupungin yksi elinehdoista on lukion säilyminen paikkakunnalla.Opiskelussa tarvittavat asianmukaiset laitteet tulee kaupungin turvata, kuten tietotekniikkavälineet. Pitää myös harkita keinoja paikallisen lukion vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Voi vain kuvitella mitä merkitsee jos kaupungista puuttuu lukio-opetus.

Mahdollisuuksien mukaan tulee lisätä ammattikorkeakouluopetusta.

 

Toisena tehtävänä on kaupungin kehittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen. Mielestäni vetovoimaisuutta pidetään yllä ja lisätään kehittämällä kaikkia kolmea isompaa taajamaa, Mänttää, Vilppulaa ja Kolhoa.Kaikissa taajamissa tulee säilyttää peruspalvelut, kuten kirjastot, koulut jne. Näyttää siltä, että vain Mäntän taajama on kehittämiskohteena, johon on tehty utopistisia keskustan kehittämissuunnitelmia, ensimmäinen vuonna 2005 ja uusi parisen vuotta sitten. Näiden suunnitelmien useiden miljoonien toteutuksia ei ole vara kaupungin nykyisellä velkamäärällä toteuttaa. Tarpeellisetkin korjaukset jäävät tekemättä. Suunnitelmista konsultit ottavat suuret rahat. Viimeisin ylilennokas suunnitelma on Sassin alueella.

Vain oikeat työpaikat lisäävät vetovoimaisuutta. Elinkeinoyhtiö MV-kehityksen vastuuta sekä roolia yritysten ja konkreetisten työpaikkojen hankkijana paikkakunnalle tulee huomattavasti vahvistaa.

Arvostusta tulee antaa taidekaupungin taidesäätiöille ja yksityisille taiteen sekä kulttuurin eri alojen paikallisille harrastajille. Tehdään taidekaupungista kulttuuripääkaupunkia.

 

Kolmas kunnan tehtävä on kaavoitus. Kaavoitus on voimakas keino vaikuttaa kunnan tulevaisuuteen. Mänttä-Vilppulassa kaavoituksen painopiste tulee olla Mäntän ja Vilppulan taajamien yhteen kasvattaminen.Ely-keskuksen selvityksen mukaan uutta asutusta ja asukkaita on tullut juuri näiden taajamien välille. Tämä palvelisi suosituksia tiiviistä yhdyskuntarakenteesta, joka tulee kaupungin rakentaman kunnallistekniikan puolesta edulliseksi ja on ekologista.

Valtionhallinnon ns. normienpurku maankäytössä ja kaavoituksessa tarkoittaa kuntien roolin lisäämistä, vähentämällä valtion viranhaltioiden ohjauksen ja valitusoikeuden vähentämistä. Valvontavastuuta siirretään kuntalaisille ja kuntalaisjärjestöille. Onko kuntalaisilla resursseja ja osaamista edun valvontaan? Tässä piileekin vaara, että yksityinen etu menee yleisen edun ja luontoarvojen edelle. Kaavoitetaanko rakentamiselle esim aikaisemmissa kaavoituksissa luonnontilaan jätetyt arvokkaat luonto-, ympäristö- ja maisema-alueet sekä rannat, ajatuksella, siinäpä hienot rakennusalueet. Näin ollaan suunnittelemassa Kannusniemen alueella, vaikka se tulee kaupungille erttäin kalliiksi.

 

Ympäristön tila on tulevaisuuden tärkein asia. Ei ole sama minkälaiset arvot valtuustoon valitset.

 

Pentti Paananen

 

 

 

31

Risto Pihlajamäki

eläkeläinen

 

 

 

Kaupungin tulee huolehtia riittävässä määrin teollisuustonttien
kaavoituksesta, sekä asuntojen rakentamiseen sopivista tonttipaikoista.
Näin olisi mahdollista saada yrityksiä paikkakunnalle ja sen myötä
myöskin asumismahdollisuus työntekijöille.

Koulutusta ei missään tapauksessa ole varaa heikentää jos haluamme
säilyttää alueella riittävän hyvää ammattiosaamista saadaksemme uutta
yritystoimintaa paikkakunnalle.

Syrjäkylien tämän hetkisistä palveluista ei ole syytä karsia, jos haluamme
pitää kunnan asukkaista huolta mieluimmin lisääntyvässä kuin vähenevässä
määrin.
 


 

32

Rilla Syrjänen

opiskelija,asiakaspalvelija

sitoutumaton

 


Minun tavoitteeni on kaupunki, jossa voidaan hyvin. Politiikkaa on
tehtävä pitkäjänteisesti, avoimesti ja tasa-arvoisesti. Julkiset
palvelut tulee pystyä säilyttämään jokaisen saatavilla.

Nuorissa on tulevaisuus! Sen takia onkin tärkeää keskittyä lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Mitä aikaisemmin ongelmiin
pystytään puuttumaan ja tarjoamaan apua, sitä paremmin ihminen voi. Sen
takia lapsiperheille on tarjottava riittävästi tukea, yhtenä tukitoimena
päivähoidon tarjoaminen. Myös kouluverkko on pidettävä tarpeeksi laajana
ja luokkokoot riittävän pieninä, jotta opetuksen taso ei kärsi. Toisen
asteen koulutuksen pitää pysyä kunnassa, sekä ammattikoulu että lukio ja
näihin on tarjottava riittävän laadukkaat välineet opetuksen
toteutukseen. Jos koulutuksesta leikataan, yhä useampi nuori muuttaa
paikkakunnalta pois opintojen perässä. Mitä enemmän nuoria ihmisiä
kaupunki pystyy vetämään puoleensa, sitä paremmalta kaupungin
tulevaisuus vaikuttaa.

Ympäristössa on rikkaus! Enkä tarkoita rahallisesti mitattavaa
rikkautta, vaan luonnon moninaisuutta ja sen tarjoamia aineettomia
mahdollisuuksia. Taloudellisen voiton maksimointi ei saa mennä
ympäristöarvojen edelle. Jotta tulevaisuudessakin on mahdollista nauttia
monipuolisesta luonnosta, eläimistöstä ja puhtaasta ilmasta, on
ympäristön edestä tehtävä valintoja jo nyt, eikä vasta sitten kun on jo
myöhäistä. Valintojen täytyy lähteä jo kuntatasolta, kaikkea ei voi
sysätä isomman vastuulle. Jokaisella meistä on vastuu ympäristön
hyvinvoinnista!

-Rilla